Opći uvjeti putovanja i rezervacije

1. OPĆI UVJETI PUTOVANJA
OPĆI UVJETI PUTOVANJA su sastavni dio svakog programa putovanja turističke agencije SPEKTAR PUTOVANJA i svakog ugovora o zaključenom turističkom aranžmanu.

2. PRIJAVA
Nakon prijave u Agenciji ili našeg ovlaštenog agenta te uplate avansa za putovanje u visini 20 % od vrijednosti aranžmana ugovor o zaključenom turističkom aranžmanu smatra se punovažnim.

3. OTPLATA ARANŽMANA
75 dana prije polaska na putovanje potrebno je uplatiti razliku do 50 % cijene aranžmana. Razlika do pune cijene plaća se ucijelosti ili u ratama najkasnije 21 dan ili prije polaska na put, te do istog roka treba predati čekove kreditne kartice radi plaćanja u mjesečnim ratama.

4. CIJENA ARANŽMANA
Cijena aranžmana je fiksna prema ponuđenom programu i ugovoru, osim u slučaju promijene kalkulativnih elemenata na temelju kojih je izračunata cijena putovanja: promijena tečaja Kune prema EUR, cijene goriva, cijene javnog prometa (zračni promet) i sl.

5. MINIMALNI BROJ PUTNIKA
Za svako putovanje određen je najmanji broj putnika na temelju kojeg je rađena kalkulacija cijene aranžmana. U slučaju manjeg broja putnika od kalkuliranog, grupa nadoplaćuje za prazna mjesta u autobusu do kalkuliranog broja. Svi ponuđeni aranžmani u slobodnoj ponudi imaju fiksnu cijenu bez obzira na broj putnika u pojedinoj grupi (školskom razredu), temeljem ovakvog načina prijave za putovanje, rizik popunjenja autobusa preuzima SPEKTAR PUTOVANJA, a grupa ili razred pristaje na djeljenje po autobusima ili spajanje sa nekom drugom grupom ili razredom .

6. ODUSTAJANJE POJEDINACA
Svako odustajanje mora se pismeno prijaviti u poslovnici " SPEKTAR PUTOVANJA ". U slučaju odustajanja pojedinca od putovanja za troškove do tada obavljenih poslova agencija od ukupne cijene iznosa zadržava slijedeće iznose : do 75 dana prije puta - 20 % od 74 do 21 dan - 50 % od 20 do 8 dana - 75 % 0d 7 do 0 dana - 100 % (bez obzira na razlog)

7. ODUSTAJANJE GRUPE ILI DIJELA GRUPE
Pod dijelom grupe podrazumijeva se 5 ili više osoba. Svako odustajanje grupe ili dijela grupe mora se pismeno prijaviti u poslovnici " SPEKTAR PUTOVANJA ". U slučaju odustajanja za troškove do tada obavljenih poslova agencija od ukupne cijene putovanja zadržava slijedeće iznose : sva odustajanja do 90 dana prije puta - 20 % odustajanje od 89 do 60 dana prije puta - 50 % 59 dana do 0 dana prije puta - 100 %

8.
"SPEKTAR PUTOVANJA" SVIM PUTNICIMA PREPORUČUJE SKLAPANJE POLICE OSIGURANJA OD OTKAZA PUTOVANJA. U SLUČAJUODUSTAJANJA BEZ UPLATE OSIG. STRIKTNO SE PRIMJENJUJE NAVEDENA SKALA U ČLANCIMA 6. I 7.

9. PRTLJAGA
Putnik ima pravo na besplatan prijevoz do 15 kg prtljage u charterskom i do 20 kg prtljage u IT prijevozu. Prtljaga se prevozi na rizik putnika te je preporučljivo osigurati prtljagu u osig. društvu. Organizator ne odgovara za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocijenosti u hotelu ili prijevoznom sredstvu. U slučaju gubitka prtljage putnik treba na licu mjesta načiniti zapisnik s predstavnikom prijevoznika i postupiti prema ustanovljenim odredbama. Organizator može posredovati između putnika i prijevoznika, ali bez materijalne obveze prema ijednome.

10. POČINJENE ŠTETE
Svu namjerno počinjenu štetu (u autobusu, hotelu i sl.) za vrijeme trajanja aranžmana namiruje putnik počini- lac, a na osnovu izvršenog uvida počinitelja i oštećenog. POLOG U HOTELIMA - ukoliko hotelijer zahtjeva polog za slučaj štete, isti će se sakupiti od putnika neposredno ulaska u hotelske sobe i pohraniti na recepciji. Polog se u cijelosti vraća ukoliko nije počinjena nikakva šteta.

11. OBVEZE ORGANIZATORA
Organizator će putnicima pružiti usluge predviđene programom i ugovorom i brinut će se o pravima i interesima putnika u skladu s dobrim poslovnim običajima. Organizator putovanja je odgovoran za izvršenje svih usluga dogovorenih programom i ugovorom.

12. OBVEZE PUTNIKA
Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi kao i bi u dokumenti i stvari ispunje uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim idrugim propisima svoje zemlje, zemlje u koju putuje, pridržavati se kućnog reda u prijevoznim, ugostiteljskim i hotelskim objektima. U slučaju nepoštivanja ovih obveza putnik odgovara za nastale posljedice i počinjenu štetu. Organizator u tom slučaju otklanja svaku odgovornost za počinjenu štetu koju tom slučaju podnio putnik.

13. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Putnik zdravstveno osiguran u RH ima pravo na prema , za zdravstvene usluge u zemlji i inozemstvu u opsegu i uvjetima i propisima zdravstvenog osiguranja. Obavještenje o svom pravu putnik mora sam pribaviti prije polaska na put. Transfer do bolnice, sve troškove liječenja putnik sam podmiruje i na osnovu računa podnosi zahtjev povrat sredstava svom zdravstvenom osiguranju.

14. PAKET PUTNOG OSIGURANJA
Cijene aranžmana ne uključuju putna osiguranja. Prilikom sklapanja ugovora o putovanju svakom će putniku biti ponuđeno putno osiguranje, prema zakonu o poslovanju turističkih agencija. Prporučujemo paket putnog osiguranja: zdravstveno osiguranje tijekom puta i boravka posljedica nesretnog slučaja, osiguranje od otkaza putovanja.

15. JAMČEVINA
Jamčevina za putovanja osigurana je s osiguravajućim društvom " CROATIA OSIGURANJE ".

16. ZAVRŠNE ODREDBE
Ovi uvjeti putovanja vrijede za sve programe koje izda su agencija " SPEKTAR PUTOVANJA ", bilo to posebno naznačeno na programima ili ne. Uvjeti putovanja dostupni svim putnicima i potencijalnim putnicima na svim prodajnim mjestima agencije.

 

OPĆI UVJETI ZA PROGRAM LJETO

CIJENE ARANŽMANA izražene su u kunama i podrazumijevaju sedmodnevni boravak i uplaćenu uslugu u hotelu s vlastitim prijevozom. Kod paket aranžmana autobusom , cijena uključuje autobusni prijevoz Zagreb - hotel - Zagreb i uplaćenu uslugu u hotelu (polupansion, puni pansion ili All Inclusive) po osobi. Boravišna pristojba nije uključena u cijenu i dodaje se sukladno Zakonu o boravišnoj pristojbi (djeca do 18 godina starosti plaćaju 50 % boravišne pristojbe, a djeca do 3 godine su oslobođena iste). Plaćanje se može vršiti u ratama prema prikazanom. Obračunske greške kod izračuna i naplate aranžmana ne oslobađaju kupca od eventualne doplate do stvarne cijene aranžmana. Organizator putovanja zadržava pravo promijene objavljenih cijena u slučaju promijene cijena kalkulativnih elemenata aranžmana ili paket aranžmana. Tabelarni prikaz cijena usluga istaknut je za boravak u 1 / 2 + 1 sobi, 1 / 2 sobi i 1 / 1 sobi. Dodatak morska strana (gdje nije posebno navedeno) se ne naplaćuje, već ovisi o "SREĆI NA RECEPCIJI" prilikom prijave na recepciji hotela. U trokrevetnim sobama treći krevet je u pravilu pomoćni.

PRAVO ORGANIZATORA NA OTKAZ
Organizator može otkazati aranžman potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme njegova izvršenja nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti. Organizator može također otkazati aranžman ukoliko se ne prijavi dovoljan proj putnika predviđen za prijevoz autobusom (paket aranžman) ili za ugovoreni let avionom. REKLAMACIJE Ukoliko kupac aranžmana ima primjedbe na ugovorene i plaćene usluge tijekom boravka u smještajnom kapacitetu, dužan je osobno izvijestiti odgovornu osobu (šef recepcije), a ukoliko se usluga nakon prigovora nije poboljšala mora zatražiti pismenu potvrdu o neadekvatnoj usluzi koja nije pružena na ugovoreni način. Organizator će uzeti u obzir reklamaciju samo u pismenom obliku dostavljenom u roku od osam dana od zadnje usluge.

ODUSTAJANJE OD ARANŽMANA
Ukoliko kupac usluge želi otkazati rezervirani i plaćeni boravak ili paket aranžman, mora to učiniti pismenim putem, budući da datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova prema sljedećem: za otkaz od 10 dana prije početka usluge, organizator naplaćuje 15 % od ukupne cijene koštanja aranžmana po osobi, za otkaz od 9 do 5 dana prije početka usluge, organizator naplaćuje 30 % od ukupne cijene koštanja aranžmana po osobi, za otkaz unutar 4 dana prije početka usluge ili nedolazak na datum početka usluge, organizator naplaćuje 100 % cijene aranžmana ili paket aranžmana.

OSIGURANJE OD OTKAZA ARANŽMANA
Osiguranje od otkaza zaključuje se u agenciji isključivo prilikom prve uplate aranžmana i iznosi 7 % od ukupne cijene aranžmana. U slučaju odustajanja bez osiguranja od otkaza, primjenjuje se predhodno navedena skala.

JAMČEVINA
Za aranžmane i paket aranžmane u organizaciji agencije, a objavljene u brošuri LJETO osigurana je s društvom "CROATIA OSIGURANJE" d.d. Zagreb.

DRAGOVOLJNO OSIGURANJE
Svi korisnici aranžmana mogu na prodajnom mjestu u agenciji uplatiti paket putnog osiguranja osiguravajećeg društva "CROATIA OSIGURANJE" d.d. Zagreb.

 

OPĆI UVJETI ZA SKIJAŠKE ARANŽMANE

1. OPĆI UVJETI PUTOVANJA su sastavni dio svakog programa putovanja turističke agencije SPEKTAR PUTOVANJA i svakog ugovora o zaključenom turističkom aranžmanu.

2. PRIJAVA
Nakon prijave u Agenciji ili našeg ovlaštenog agenta te uplate avansa za putovanje u visini 30 % od vrijednosti aranžmana ugovor o zaključenom turističkom aranžmanu smatra se punovažnim.

3. OTPLATA ARANŽMANA
- kod prijave za putovanje potrebno je na ime avansa uplatiti 30% od ukupne cijene aranžmana
- razlika do pune cijene aranžmana plaća se u cjelosti ili u ratama najkasnije 35 dana prije polaska na put, te do istog roka treba predati čekove ili kreditne kartice radi plaćanja u mjesečnim ratama.

4. CIJENA ARANŽMANA
Cijena aranžmana je fiksna prema ponuđenom programu i ugovoru, osim u slučaju promijene kalkulativnih elemenata na temelju kojih je izračunata cijena putovanja: promjena tečaja Kune prema EUR, cijene goriva i sl.  Cijene su kalkulirane po tečaju kune prema EUR-u na dan 01.09.2014.
Ukoliko dođe do promjene tečaja veće od 5% agencija zadržava pravo korekcije cijene aranžmana.
Cijena aranžmana uključuje usluge navedene u programu: noćenje s doručkom, polupansion, puni pansion ili najam apartmana. Cijene u hotelima izražene su po osobi u dvokrevetnoj sobi za odraslu osobu, a u apartmanima na osnovi najma apartmana prema navedenom broju osoba za pojedini tip apartmana. Cijena aranžmana ne uključuje (ukoliko nije drugačije navedeno) boravišnu pristojbu (podložna promjenama ovisno o odlukama mjesnih turističkih uprava), piće kod konzumacije jela u hotelima, kod najma apartmana završno čišćenje apartmana, najam posteljine i ručnika,  potrošnju el. energije  i druge troškove ukoliko nije drugačije navedeno. Doplate na licu mjesta su izražene u EUR-ima i svaki putnik je dužan navedene troškove podmiriti direktno na licu mjesta po dolasku.
Cijene aranžmana navedene u skijaškom programu agencije Spektar putovanja bazirane su na osnovi ugovora s partnerima  i ne moraju odgovarati objavljenim cijenama na licu mjesta te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmetom reklamacije.

5. KATEGORIZACIJA SMJEŠTAJA ponuđena u skijaškim programima agencije SPEKTAR PUTOVANJA opisana je prema službenoj kategorizaciji smještaja u dotičnoj zemlji, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Apartmani su namješteni i opremljeni prema ukusu vlasnika.
Ulaz u apartmane je moguć iza 16 sati, a apartman ste dužni napustiti do 10 sati (ukoliko nije drugačije navedeno).  Dolazak iza 20 sati dužni ste unaprijed javiti  agenciji ili direktno vlasniku kuće/hotela. 
U apartmanima se dijete računa kao odrasla osoba osim ako nije drugačije navedeno.

6. MINIMALNI BROJ PUTNIKA
Za svako putovanje određen je najmanji broj putnika na temelju kojeg je rađena kalkulacija cijene aranžmana.Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj putnika za putovanje autobusom agencija zadržava pravo otkaza putovanja najkasnije 3 dana prije odlaska na put ili korekcije cijene sukladno nastalim uvjetima.
U slučaju manjeg broja putnika od kalkuliranog, grupa nadoplaćuje za prazna mjesta u autobusu do kalkuliranog broja.
Minimalni broj putnika potreban je i za realizaciju aranžmana pod nazivom POSEBNA PONUDA što je navedeno ispod tablice. Ski škola će se realizirati ukoliko za određenu grupu polaznika bude ostvareno minimalno 8 polaznika po grupi.

7. ODUSTAJANJE POJEDINACA
Svako odustajanje mora se pismeno prijaviti u poslovnici " SPEKTAR PUTOVANJA ".
U slučaju odustajanja pojedinca od putovanja za troškove do tada obavljenih poslova agencija od ukupne cijene iznosa zadržava sljedeće iznose:
do 45 dana prije puta - 30%
od 44 do 25 dana - 60 %
od 24 do 15 dana - 80 %
0d 14 do 0 dana - 100 % ( bez obzira na razlog )
Uvjeti otkaza se primjenjuju i na promjene termina polaska/povratka  ili smještajnog objekta tj. tipa soba ili apartmana kao i na sve ostale bitne promjene. Nedostatak snijega na odredištu tj. vremenski uvjeti općenito nisu pravovaljani razlog za odustajanje od putovanja i ne mogu biti razlogom prekida putovanja ili naknadne reklamacije te agencija u ovom slučaju niju dužna izvršiti povrat uplaćenog iznosa. 
Pri odustajanju pojedinaca unutar smještaja u pojedinom apartmanu nije moguće izvršiti pojedinačan povrat novca jer je cijena u katalogu izražena na temelju najma cijelog apartmana, osim ukoliko nije drugačije navedeno.

8. ODUSTAJANJE GRUPE ILI DIJELA GRUPE
Pod dijelom grupe podrazumijeva se 5 ili više osoba. Svako odustajanje grupe ili dijela grupe mora se pismeno prijaviti u poslovnici " SPEKTAR PUTOVANJA ". U slučaju odustajanja za troškove do tada obavljenih poslova agencija od ukupne cijene putovanja zadržava sljedeće iznose :
sva odustajanja do 90 dana prije puta - 20 %
odustajanje od 89 do 60 dana prije puta - 50 %
99 dana do 0 dana prije puta - 100 %
Ostale odredbe iz članka 7. primjenjuju se i na članak 8.

9. " SPEKTAR PUTOVANJA " SVIM PUTNICIMA PREPORUČUJE SKLAPANJE POLICE OSIGURANJA OD OTKAZA PUTOVANJA. U SLUČAJU ODUSTAJANJA BEZ UPLATE OSIGURANJA STRIKTNO SE PRIMJENJUJE NAVEDENA SKALA U ČLANCIMA 7. I 8. Osiguranje od otkaza putovanja uplaćuje se prilikom prve uplate aranžmana i nije ga moguće uplatiti naknadno.

10. PRTLJAGA
Putnik ima pravo na besplatan prijevoz prtljage u autobusnom prijevozu. Prtljaga se prevozi na rizik putnika te je preporučljivo osigurati prtljagu u osiguravajućem društvu. Organizator ne odgovara za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocijenosti u hotelu ili prijevoznom sredstvu.
U slučaju gubitka prtljage putnik treba na licu mjesta načiniti zapisnik s predstavnikom prijevoznika i postupiti prema ustanovljenim odredbama. Organizator može posredovati između putnika i prijevoznika, ali bez materijalne obveze prema ijednome.

11. POČINJENE ŠTETE
Svu namjerno počinjenu štetu (u autobusu, hotelu i sl. ) za vrijeme trajanja aranžmana namiruje putnik počini- lac, a na osnovu izvršenog uvida počinitelja i oštećenog. POLOG U HOTELIMA - ukoliko hotelijer/vlasnik apartmana zahtjeva polog za slučaj štete, isti je putnik obavezan uplatiti kod ulaska u hotelske sobe ili apartmane i pohraniti na recepciji/kod vlasnika rezidencije ili apartmanske kuće.
Polog se u cijelosti vraća ukoliko nije počinjena nikakva šteta.

12. OBVEZE ORGANIZATORA
Organizator će putnicima pružiti usluge predviđene programom i ugovorom i brinut će se o pravima i interesima putnika u skladu s dobrim poslovnim običajima. Organizator putovanja je odgovoran za izvršenje svih usluga dogovorenih programom i ugovorom.

13. OBVEZE PUTNIKA
Putnik je dužan brinuti se da on osobno, kao i svi njegovi dokumenti i stvari ispunjavaju uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima svoje zemlje, zemlje u koju putuje, pridržavati se kućnog reda u prijevoznim, ugostiteljskim i hotelskim objektima. U slučaju nepoštivanja ovih obveza putnik odgovara za nastale posljedice i počinjenu štetu. Organizator u tom slučaju otklanja svaku odgovornost za počinjenu štetu koju tom slučaju podnio putnik.

14. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Putnik zdravstveno osiguran u RH ima pravo na zdravstvene usluge u zemlji i inozemstvu u opsegu i uvjetima i propisima zdravstvenog osiguranja. Obavještenje o svom pravu putnik mora sam pribaviti prije polaska na put. Transfer do bolnice, sve troškove liječenja putnik sam podmiruje i na osnovu računa podnosi zahtjev za povrat sredstava svom zdravstvenom osiguranju. Preporučujemo uplatu police zdravstvenog osiguranja tijekom putovanja u inozemstvu kod nekog od osiguravajućih društava, detaljne informacije možete dobiti na našim prodajnim mjestima.

15. PAKET PUTNOG OSIGURANJA
Cijene aranžmana ne uključuju putna osiguranja. Prilikom sklapanja ugovora o putovanju svakom će putniku biti ponuđeno putno osiguranje, prema zakonu o poslovanju turističkih agencija. Preporučujemo paket putnog osiguranja: zdravstveno osiguranje tijekom puta i boravka u inozemstvu, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja te osiguranje od otkaza putovanja.

16.  REKLAMACIJE –  putnik je obavezan nezadovoljstvo pruženom uslugom prijaviti direktno na licu mjesta davatelju usluga u cilju rješenja nastalog problema. Ukoliko niti nakon prigovora ne dođe do poboljšanja, putnik je dužan tražiti pismenu potvrdu od davatelja usluge da je zaprimio reklamaciju. Agencija će razmatrati isključivo samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta i za koje putnik prilikom donošenja reklamacije donese potvrdu od davatelja usluge da iste nisu izvršene. Putnik je dužan pismeno agenciji poslati reklamaciju najkasnije 8 dana nakon završetka putovanja. Agencija nije dužna razmatrati pismene reklamacije pristigle nakon tog roka. Agencija je dužna odgovoriti na reklamaciju pismenim putem u roku od 14 dana po primitku prigovora  a taj rok se može produžiti na dodatnih 14 dana kako bi agencija prikupila sve potrebne informacije. Za to vrijeme putnik se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije kao i davanja informacija u medije. U tom vremenu se putnik odriče i prava na tužbu. Najveći iznos nadoknade po reklamaciji ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao niti cjelokupan iznos aranžmana.
U slučaju spora nadlažan je sud u Zagrebu.

17. JAMČEVINA
Jamčevina za putovanja osigurana je kod osiguravajućeg društvom " CROATIA OSIGURANJE ".

18. ZAVRŠNE ODREDBE
Ovi uvjeti putovanja vrijede za sve skijaške programe izdane od strane agencije "SPEKTAR PUTOVANJA” bilo to posebno naznačeno na programima ili ne. Uvjeti putovanja dostupni su svim putnicima i potencijalnim putnicima na svim prodajnim mjestima agencije i uplatom aranžmana smatra se da je svaki putnik upoznat i suglasan sa istima.